Strona główna

Formularz zmiany danych osobowych uczestnika funduszu Aviva OFE

Dotychczasowe dane osobowe członka Funduszu Aviva OFE:

Pouczenie: prosimy o wpisanie danych osobowych zgodnych z umową przystąpienia do Funduszu lub ostatnio zgłoszoną zmianą. Wpisująć dane proszę używać wyłącznie polskich znaków.

Aktualne dane osobowe członka funduszu Aviva OFE:

Pouczenie: prosimy o wypełnienie tylko tych danych, które uległy zmianie.

 Kobieta  Mężczyzna
 Dowód osobisty  Paszport
Aktualny adres do korespondencji:

Pouczenie: prosimy o wypełnienie pól tylko w przypadku, kiedy adres korespondencyjny uległ zmianie.

-
(np. 123456789)
- (np. 12 - 3456789)
- (np. 12 - 3456789)
Aktualny adres miejsca zamieszkania:

Pouczenie: prosimy o wypełnienie pól tylko w przypadku, kiedy adres zamieszkania uległ zmianie.

-

* pola wymagane

Oświadczenie o zmianie sposobu uregulowania stosunków majątkowych:

Pouczenie: prosimy wypełnić jedynie, gdy dane uległy zmianie. Przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej instrukcją.

Instrukcja:
  1. W przypadku zawarcia małżeństwa, w wyniku którego dochodzi do powstania ustawowej wspólności majątkowej, prosimy zaznaczyć odpowiedni punkt oraz w oświadczeniu o zmianie sposobu uregulowania stosunków majątkowych prosimy wpisać datę, od której obowiązuje zmiana.
  2. W przypadku zawarcia małżeństwa, w wyniku którego nie dochodzi do powstania ustawowej wspólności majątkowej, prosimy dołączyć oryginał dokumentu regulującego małżeńskie stosunki majątkowe lub jego kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez jednostkę samorządu terytorialnego, oddział Aviva, Biuro Obsługi Klienta Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA lub przez notariusza) oraz prosimy zaznaczyć odpowiedni punkt i wpisać datę, od której obowiązuje zmiana.
  3. W przypadku rozwodu, separacji lub zmiany w sposobie uregulowania stosunków majątkowych w trakcie trwania małżeństwa do formularza prosimy dołączyć oryginalny odpis lub kopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub separacji lub innego dokumentu regulującego małżeńskie stosunki majątkowe oraz prosimy zaznaczyć odpowiedni punkt i wpisać datę, od której obowiązuje zmiana. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez jednostkę samorządu terytorialnego, oddział Aviva, Biuro Obsługi Klienta Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA lub przez notariusza.
  4. UWAGA: brak odpowiednich dokumentów, wymienionych w punktach 2 i 3 wymaganych jako załączniki niniejszego formularza może spowodować nieuwzględnienie wnioskowanej zmiany.
Dane osobowe i adresy zamieszkania osób uprawnionych do otrzymania środków w razie śmierci Przystępującego:

Pouczenie: złożenie niniejszej dyspozycji powoduje jednocześnie odwołanie poprzednich oświadczeń woli Uczestnika Funduszu dotyczących wszystkich osób będących beneficjentami.

Suma udziałów wskazanych Beneficjentów powinna wynosić 100%!

Beneficjent nr 1:
 Kobieta  Mężczyzna
%
-
Beneficjent nr 2:
 Kobieta  Mężczyzna
%
-
Beneficjent nr 3:
 Kobieta  Mężczyzna
%
-

Pouczenie: zachęcamy do złożenia dyspozycji podziału środków na rachunku, czyli do wskazania osób uprawnionych do otrzymania zgromadzonych środków. Wskazanie w niniejszej deklaracji osób uprawnionych do otrzymania po śmierci Przystępującego środków zgromadzonych przez niego na rachunku w Funduszu dotyczy środków w zakresie, w jakim nie stanowią one małżeńskiej wspólności majątkowej i nie przypadną małżonkowi po śmierci Przystępującego. W razie braku takich osób, wymienione środki wejdą w skład spadku po Przystępującym.

 jako papierowy list  w formie emaila  list w Koncie on-line

Polityka plików cookie  ·  Copyright © 2010 Aviva  ·  powered by Guttenberg